Komentarz Komentarz do praw lokatorów uwzględnia


Komentarz Komentarz do gospodarowanie mieniem komunalnym praw lokatorów uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dodatkowo niektórych innych ustaw, które dotyczą przede wszystkim: oryginalnych zasad najmu komunalnego w zakresie ustalania wysokości czynszu i jego podwyższania,

likwidacji lokali socjalnych i obowiązku ich wyodrębnienia w zasobie komunalnym, wyłączenia z obowiązku przyznania lokali socjalnych osobom, które samodzielnie mogą zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe albo dysponują majątkiem to umożliwiającym; prowadzenie obowiązku przyznawania pomieszczenia tymczasowego; umowy najmu okazjonalnego i instytucjonalnego. Zainteresuje zarówno właścicieli lokali w tym osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą polegającą na najmie lokali, jakże i gminy prowadzące gospodarkę zarządzanie mieniem państwowym ustawa mieszkaniową, zarządców nieruchomości, komorników i radców prawnych dodatkowo najemców lokali. Ochrona praw lokatorów ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) stanowi kompleksowe i wnikliwe zlepek artykułów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu. Omówione zostały najnowsze zmiany, między innymi wprowadzone poprzez ustawę z 22.3.2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego także niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 756), jakie wejdą w życie 21.4.2019 r. Niniejsza nowelizacja zawiera m.in.: zmianę definicji mieszkaniowego zasobu gminy (i publicznego zasobu mieszkaniowego), wprowadzenie definicji „miejscowości pobliskiej", wprowadzenie definicji kosztów utrzymania lokalu, jednoznaczne określenie rodzaju opłat, z tytułu jakich zaległości mogą być podstawą wypowiedzenia stosunku prawnego, umożliwienie rozwiązania umowy najmu w sytuacji, jak najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej miejscowości, natomiast tak jak i w miejscowości pobliskiej, zmianę wysokości obowiązku odszkodowawczego osoby uprawnionej w werdyktu eksmisyjnym do najmu socjalnego lokalu, związanego z zamieszkiwaniem w miejscu dotychczasowym bez tytułu prawnego do czasu wskazania takiego lokalu poprzez gminę, wprowadzenie przepisu obligującego gminę do uregulowania w uchwałach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy warunków, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy najmu lokalu, z jednoczesnym zaoferowaniem lokalu zamiennego w sytuacji, podczas gdy siedziba zajmowany ma nieproporcjonalnie dużą powierzchnię wobec liczby zamieszkujących, wprowadzenie dla osób ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy obowiązku składania deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym również na żądanie gminy oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości pod rygorem odpowiedzialności karnej. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć także wprowadzenie najmu socjalnego lokali mieszkalnych i tym samym rezygnację ze stosowania pojęcia lokalu socjalnego. Dzięki tym zmianom gminy: mogą ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie śmiałych lokali mieszkalnych, mogą wypożyczać albo podnajmować każdy lokal spełniający wymogi ustawowe w toku najmu socjalnego, mogą raz za razem weryfikować środki utrzymania najemców (w razie przekroczenia sprawdzian dochodowego czynsz może zostać podwyższony), muszą zapewnić lokal zamienny i zaciemnić koszty przeprowadzki w związku z koniecznością remontu czyli rozbiórki budynku gminnego.